Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

I. Rekrutacja

Rekrutacja na rokszkolny 2024/2025 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Wpostępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnychprzy szkołach podstawowych (dalej przedszkoli) prowadzonych przezGminę Wieluń biorą udział:

• dzieci urodzonew latach 2018– 2021,

• dzieci zrocznika 2017 i starsze, którym na podstawie opinii poradnipsychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązkuszkolnego.

Postępowanierekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń odbywasię na wolne miejsca w poszczególnych oddziałachprzedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi oraz obejmuje dziecizamieszkałe na terenie Gminy Wieluń.

UWAGA

• Rodzice/prawniopiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku i zamieszkują naterenie Gminy Wieluń, mogą starać się o przyjęcie ich doprzedszkoli od 19 sierpnia 2024 r.

• Rodzice/prawniopiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieluń mogą ubiegaćsię o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez GminęWieluń od 26 sierpnia 2023 r. jeśli w przedszkolach będą wolnemiejsca.

• Rodzice/prawniopiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2024/2025 zapisaćdziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczasuczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach,jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

II. Kontynuacjawychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuująceedukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorąudziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację okontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 wterminie od 1 lutego 2024 r. do 15 lutego 2024 r., wprzedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza.Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymająPaństwo w przedszkolu dziecka.

Rodzice dziecikontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązanisą do podpisania umowy na rok szkolny 2024/2025 w terminie do 16lutego 2024 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana wwyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja zmiejsca w przedszkolu.

III. Podstawowepostępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorącyudział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 doprzedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń, przyjmowani są doposzczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka napodstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianychkryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu naprzyjęcie kandydata do przedszkola.

W pierwszym etapiepostępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900,z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietnośćrodziny kandydata,

2) niepełnosprawnośćkandydata,

3) niepełnosprawnośćjednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawnośćobojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawnośćrodzeństwa kandydata,

6) samotnewychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęciekandydata pieczą zastępczą.

Każde zwymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

W przypadkurównorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowaniarekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadaldysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowaniarekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nrXXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. wsprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapiepostępowania rekrutacyjnego do publicznych

przedszkoli ioddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla którychGmina Wieluń jest organem prowadzącym.

Kryteria brane poduwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego doprzedszkoli/oddziałów przedszkolnych:

1) dziecko obojgarodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lubstudiujących w systemie dziennym, lub dziecko rodzica samotniewychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarcząlub studiuje w systemie dziennym – 10 pkt;

2) dziecko, któregorodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu –5 pkt;

3) dziecko zgłoszonena pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu – 3 pkt;

4) dziecko, któregoprzynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniecGminy Wieluń – 10 pkt;

5) miejscezamieszkania dziecka lub pracy co najmniej jednego z rodziców wobwodzie szkoły podstawowej, na którego terenie przedszkole maswoją siedzibę – 5 pkt;

6) zgłoszenie conajmniej dwojga dzieci do przedszkola – 5 pkt.

Kryteriapotwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnychdziecka.

Postępowanierekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przezdyrektora przedszkola/szkoły.

Nabór na wolnemiejsca w poszczególnych oddziałach w przedszkolach i szkołach zoddziałami przedszkolnymi rozpocznie się 20 lutego 2024 roku.Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkolapo raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola,uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025,prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. Systembędzie uruchomiony od godz. 9.00 w dniu 20 lutego 2024 roku dogodziny 15.00 w dniu 12 marca 2024 roku. Osoby, które nie majądostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu zsystemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu/szkole z oddziałemprzedszkolnym.

Postępowanierekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny2024/2025 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowejpod adresem: https://przedszkola-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwyjest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego:http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login ihasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Rodzice mająmożliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanejkolejności.

Wypełniony iwydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniamipotwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają wprzedszkolu pierwszego wyboru (pierwszego w kolejności).

Do wnioskurodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone wustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginałydokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

1) oświadczenie owielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie opotrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu naniepełnosprawność,

3) orzeczenie oniepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, luborzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydane dla rodzica lubrodziców, rodzeństwa kandydata,

4) prawomocny wyroksądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonuoraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, orazniewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) dokumentpoświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

6) oświadczeniapotwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 uchwały nrXXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. wsprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapiepostępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluńjest organem prowadzącym.

Oświadczenia składasię pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywychoświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarciaw nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomyodpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).

Rodzice/prawniopiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w2017 r. i starszych) winni dołączyć do wniosku o przyjęciekandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkołypodstawowej o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego luboświadczenie o ubieganiu się o odroczenie.

Wypełniony wniosekpodpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożonepodpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wnioskuze stanem faktycznym.

Placówki będąprzyjmować wnioski w terminie od 20 lutego 2024 r. od godz. 9:00 do12 marca 2024 r. do godz. 15:00. Wnioski weryfikuje komisjarekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

• żądać odrodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentówpotwierdzających okoliczności zawarte we wniosku i oświadczeniach(przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

• zwrócić siędo Burmistrza Wielunia o potwierdzenie okoliczności zawartych woświadczeniach.

Burmistrz Wielunia wcelu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

• korzysta zinformacji, do których ma dostęp z urzędu,

• może wystąpićdo instytucji publicznych o udzielenie informacji,

• może zlecićprzeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnymwychowywaniu dziecka.

Po weryfikacjiwniosków:

• 15 marca 2024 r.o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomościwyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanejalfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnychoddziałów odpowiednich dla wieku dziecka i kandydatówniezakwalifikowanych.

• 27 marca 2024 r.o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomościlisty kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałówodpowiednich dla wieku dziecka i kandydatów nieprzyjętych orazinformację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierająimiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejnościalfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, którauprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza siędatę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisemprzewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną wsiedzibie danej placówki.

Rodzice/prawniopiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rokszkolny 2024/2025 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celempodpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie od 28 marca do12 kwietnia 2024 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana wwyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja zmiejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listyprzyjętych.

Rodzice/prawniopiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

• wnioskować dokomisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciadziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania dopublicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

• wnieść dodyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisjirekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

• narozstrzygnięcie dyrektora przedszkola złożyć skargę do sąduadministracyjnego.

Dane osobowekandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego orazdokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane niedłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta zwychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowekandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowaniarekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzałopostępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że narozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga dosądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończoneprawomocnym wyrokiem.

IV. Dzieci ospecjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadająceorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się oprzyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział wrekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadająceorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się oprzyjęcie do oddziału integracyjnego nie biorą udziału wrekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełnianyjest przez rodziców/prawnych opiekunów w Publicznym Przedszkolu nr4 w Wieluniu, prowadzącym oddziały integracyjne.


Rekrutacja ID: 140; Wersja: 23.163.2.15 Harmonogram ID: 745;