Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

I. Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dalej przedszkoli) prowadzonych przez Gminę Wieluń biorą udział:

-              dzieci urodzone w latach 2016– 2019, 

-              dzieci z rocznika 2015 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wieluń.

 UWAGA

-              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli od 16 sierpnia 2022 r.

-              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieluń mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń od 24 sierpnia2022 r. jeśli w przedszkolach będą wolne miejsca.

-              Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

II. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie od 2 lutego 2022 r. do 14 lutego 2022 r., w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka.

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne wdanej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2022/2023 w terminie do 15 lutego 2022 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

III. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń, przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie zart. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)            wielodzietność rodziny kandydata,

2)            niepełnosprawność kandydata,

3)            niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)            niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)            niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)            samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)            objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXIV/348/17Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych:

1)            dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie dziennym, lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym – 10 pkt;

2)            dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu – 5pkt;

3)            dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu – 3 pkt;

4)            dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wieluń – 10 pkt;

5)            miejsce zamieszkania dziecka lub pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły podstawowej, na którego terenie przedszkole ma swoją siedzibę – 5 pkt;

6)            zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do przedszkola – 5 pkt.

Kryteria potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 17lutego 2022 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System będzie uruchomiony od godz.9.00 w dniu 17 lutego 2022 roku do godziny 15.00 w dniu 8 marca 2022 roku. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego:http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru (pierwszego w kolejności).

 Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

1)            oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)            orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,

3)            orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydane dla rodzica lub rodziców, rodzeństwa kandydata,

4)            prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5)            dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

6)            oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 uchwały nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2015 r. i starszych) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od 17 lutego 2022r. od godz. 9:00 do 8 marca 2021 r. do godz. 15:00. Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-              żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku i oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-              zwrócić się do Burmistrza Wielunia o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Burmistrz Wielunia w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

-              korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

-              może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

-              może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Po weryfikacji wniosków:

-              14 marca2022 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

-              25 marca2022 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie od 25 marca do 8kwietnia 2022 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

-              wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

-              wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

-              na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu, prowadzącym oddziały integracyjne.

Rekrutacja ID: 136; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 715;